ശ്വേത മേനോൻ മനസ് തുറക്കുന്നു - ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടർ വാൽക്കണ്ണാടിയിൽ